wêr is Mop?!
Jan schotanus
Audiofrysk, 2019

‘Oooo!’ Ynienen binne alle minsken stil. Dêr! In reade, spitse kop. Grutte eagen sjogge om ‘e hoeke fan de doar. Se sykje in gatsje en dan… Woeshh! Hartstikke moai: in pear dagen oppasse op it hûs en alle bisten fan omke Rob. Mar dizze kear giet it oars. Rare lûden yn de nacht, in ûngelok op it wetter, in foks yn it lân… en dan is Mop ek noch fuort! Wat no? Mei yllustraasjes fan Linda de Haan.

Oaren oer dizze titel