wa fyNt it?
mindert wijnstra
Audiofrysk, 2019

‘Jim moatte foarsichtich ite, mei lytse hapkes, want der kin wat yn sitte, yn jimme stik.’ ‘Wat dan?’ freget Jaap. Hy stekt noch gau in flink stik yn ‘e mûle. ‘In ferrassing,’ laket Tom, ‘mear sis ik net. Wa’t it fynt, dy hat gelok en dy mei it hâlde.’Tom fiert syn jierdei mei in feestje. Hy hat wat weistoppe foar syn freonen, as ferrassing. Mar wêr bliuwt de ferrassing as gjinien it fynt? Se sykje oeral: thús, op skoalle en sels yn it sikehûs. It feestje is al lang gjin feestje mear…, of komt it dochs noch goed? Mei yllustraasjes fan Babs Wijnstra.

Oaren oer dizze titel