Mienskar
abe de vries
Eigen behear, 2019

  • Liene by Tresoar (NVT)
  • liene by de iepenbiere biblioteek (NVT)

Minskar is de tsiende bondel fan Abe de Vries, ferskynd yn 2019 as online-publikaasje. Foar de 35 fersen yn dizze bondel hat De Vries keazen foar de sonnet-foarm. De titel ferwiist nei in mienskiplik stik lân, mei dêrûnder de fraach wat wy minsken noch mien hawwe yn in Fryslân dêr't begripen as identiteit ûnder druk steane, wat ek jildt foar de manier dêr't wy it lânskip mei feroarje, en faak net yn positive sin.

De bondel is hjir yn te sjen.

Mear oer dizze titel
Arjan Hut, FD 27-07-2019
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Elmar Kuiper, LC 22-11-2019 (besprek)