Leon & Juliette
Annejet van der Zijl
CPNB, 2020

Leon Herckenrath lit yn 1818 Nederlân achter him en bout in suksesfol bestean op yn Amearika. Hy set him nei wenjen yn Charleston, ien fan de sintra fan de slavehannel. As er siik is, wurdt er fersoarge troch it swarte slavefamke Juliette Louisa McCormick, mei wa't er in relaasje en letter ek bern krijt. Dy relaasje past alhiel net yn it patroan fan dy tiid, wat yn dit boek dan ek wiidweidich behannele wurdt, mei alle wreedheden dy't derby hearre.

Leon & Juliette wie it boekewikegeskink fan 2020, dat troch Baukje Zijlstra oerset waard yn it Frysk.

Oaren oer dizze titel
Arjan Peters, Volkskrant 06-03-2020
Arjan Hut, FD 09-03-2020