iisbaan yn 'e maaitiid
Ferskate dichters
uitgeverij louise, 2020

In oade oan de Fryske iijsbaan mei 31 portrettearre iisbanen: tsen skildere iisbanen troch keunstskilder Hendrik Elings, tsien foto's fan Baukje Venema en alve iisbanen yn alve ‘streektaal-dichters’ út Fryslân mei wurk fan Johan Veenstra, Henk van der Veer, Hein Jaap Hilarides, Elmar Kuiper, Gerard de Jong, Nyk de Vries, Eeltsje Hettinga, Albertina Soepboer, Baukje Wytsma, Elske Kampen en Janneke Spoelstra.
 

Oaren oer dizze titel