Warkeweet!
Gjalt de Groot
Uitgeverij Louise, 2020

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [Link folget**]

Warkeweet! (wie ús kreet) is in boek fan Gjalt de Groot. Hy hat it skreaun ta gelegenheid fan it 100-jierrich bestean fan aaisikersklup 'De Ald Hij' fan Dearsum en giet yn op 100 jier aaisykjen yn Fryslân mei dêrby ferhalen oer de niisneamde aaisikersklup. 

Oaren oer dizze titel
Rynk Bosma, Nieuwsblad van N.O.-Friesland, 17-04-2020 (fraachpetear)