Leafde yn Ljouwert
Fleur van Ingen (PS. fan Martin Scherstra) Oersetting Martsje de JonG
Regaad, 2020

Leafde yn Ljouwert is de earste Frysktalige publikaasje yn de Bouquet-reeks. As troubleshooter yn in fiifstjerrehotel is Jinte Jellema wol wat wend. Se komt dan ek fuort yn aksje as se heart dat de Keningssuite yn ien jûn hielendal útwenne is troch in frijgesellefeest en dat de oansteande brêgeman wegert om de keamer te ferlitten.

De oersetting út it Nederlânsk wei is fan Martsje de Jong.

Oaren oer dizze titel
Elisabeth Post, LC 11-04-2020 (fraachpetear mei de skriuwer)
Gerbrich de Jong, ensafh 24-06-2020 (besprek)