De raven
Elske Schotanus
Afûk, 2020

De raven is in roman fan Elske Schotanus dy't gearstald is út de ôfleveringen fan in ferfolchferhaal dy't se earder publisearre op Facebook. De ferhalen yn dit boek geane oer har famylje en de geheimen dy't dêrmei anneks binne, mei as haadpersoanen de skriuwsters sels, har suster en trije bruorren.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite 06-2020
Jaap Krol, FD 04-07-2020
Doeke Sijens, LC 11-07-2020
Pieter Zuidema, Heit&Mem 15-07-2020
Elisabeth Post, LC 19-06-2020 (fraachpetear)