Mei it mystearje, in Fryske Odyssee
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2020

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De Fryske Odyssee is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof, boer aan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is ûnderdiel fan in searje ferhalen, reisbeskriuwings, mytyske teksten, novellen, romans, dy’t allegear in relaasje ha mei it libben fan Bouke. It begjint oan de ein fan it libben fan de boer. Op syn stjerbêd stelt er de fraach oft de auteur fierder gean wol mei it mystearje fan it bestean, dêr’t hysels net útkommen is.

Oaren oer dizze titel