Tomke op fakânsje
Geartsje douma
afuk, 2020

It is simmer. Tomke sil mei Romke en Kornelia op fakânsje. Se ride nei de camping. Dêr is fan alles te sjen en te dwaan. Mar it moaiste is fansels it sliepen yn in echte tinte…

Boekje yn rige fan fjouwer oer de seizoenen. De oare binne: Tomke en de bijen, Tomke nei de bosk en Tomke op it iis. Yllustraasjes fan Luuk Klazenga.

Oaren oer dizze titel