Fjoertoer yn it wâld
Arjan Hut
Afûk, 2020

Fjoertoer yn it wâld is de fyfde bondel fan Arjan Hut, dy't bestiet út likernôch 20 gedichten. Sintraal yn dizze bondel stiet it ljocht yn al syn mooglike ferskiningsfoarmen, oft it no de flits fan in fototastel of de skittering yn immens eagen is. In oantal gedichten hat er skreaun yn syn funksje as Wâlddichter fan de gemeente Achtkarspelen.

Fjoertoer yn it wâld

ljocht waarmer as fjoer,

ljocht yn it ljocht,
ljocht dat fielt dat wy besteane,
ljocht dêr’t we yn wenje kinne

Oaren oer dizze titel
Sippie Miedema, FD 27-06-2020 (fraachpetear)
Geart Tigchelaar, ensafh 01-07-2020
Friduwyh Riemersma, Fers2 27-06-2020
Afke Nynke Helting, Heit&Mem 21-07-2020
Jacob Haagsma, LC 12-06-2020 (fraachpetear)
Berber Spliethoff, FD 17-07-2020
Elmar Kuiper, LC 19-06-2020
Jantsje Heeringa, Heit&Mem 07-09-2020
Eeltsje Hettinga, 09-03-2021 (besprek)