Jesse
Mindert Wijnstra
Afûk, 2020

Joshua moat ferhúzje. Hy komt fan Ljouwert en giet mei syn mem by pake wenjen, op de pleats oan 'e seedyk.

Wêrom moast er sa hals-oer-de-kop ferhúzje en wurdt syn namme ynienen feroare yn Jesse? Joshua/Jesse hat it der dreech mei: de nijsgjirrigens fan de bern op it doarp, syn heit dy’t oppakt is, syn hûn dy’t net meiferhúzje koe en syn mem dy’t sa gau mooglik wer ferhúzje wol… Hoe slacht er him hjir trochhinne en wa kin hy fertrouwe? Lieke miskien?

Dit boek waard yn 2022 nominearre foar de Simke Kloostermanpriis.

Oaren oer dizze titel
Heit&Mem, 28-07-2020
Yvonne Dijkstra, FD 12-12-2020 (besprek)