De grize oer de grouwe- Duvelske streken
Sjoerd Bottema
AFÛK, 2020

Yn dizze ferhalebondel fan Sjoerd Bottema jout de skriuwer syn eigen draai oan bekende en minder bekende folksferhalen. Oer duvels, heksen, spûken en oar rosmos. Oer harren tsjustere praktiken, grouwélich en grousum, mar altyd licht fan toan.

Dit boek is ek ferskynd as audioboek.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries: LC 11-09-2020 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 11-12-2020 (besprek)
Jaap Krol, FD 15-02-2021 (besprek)