It iene hellet it oare út
Meindert Bylsma
Elikser, 2020

Dit boek fan Meindert Bylsma wurdt omskreaun as 'assosjaasjeroman' en dan spesifiker ‘fan koarstekoeke nei jenever’. It begjint en eindiget mei it jonkje Timen, dat gauris te let op skoalle komt, omdat wat er ûnderweis tsjinkomt, him fan it iene yn it oare bringt, mar net op skoalle. Syn wjerfarrens brûkt Bylsma om syn fisy op de maatskippij en it libben op syn eigen wize wer te jaan.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 23-12-2020 (besprek)
Doeke Sijens, LC 22-01-2021 (besprek)
Jacob Haagsma, LC 12-03-2021 (fraachpetear)