Quist
Koos Tiemersma
Het Nieuwe Kanaal, 2020

Quist is in roman fan Koos Tiemersma. Wannear’t syn rektor Julius Quist, learaar Dútsk oan in gymnasium yn Ljouwert, foarstelt om wat betider mei pensjoen te gean, ropt Quist út dat de duvel him helje mei as er dêrop yngiet. It is in útspraak mei gefolgen. Sa gau as er beslút om it adfys dochs mar op te folgjen en ûnderweis nei skoalle ta net útsjocht by it oerstekken, wurdt er oanriden. Fysyk rekket er yn in koma, mar syn geast slagget it om oerein te kommen en de oerstek ôf te meitsjen. Wat folget is in tocht troch Quist syn ûnderbewuste, dy't in klimaks fynt yn de haven fan Harns.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 21-10-2020 (besprek)
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite 03-11-2020
Elisabeth Post, LC 27-11-2020 (fraachpetear)
Jan Ybema, ensafh 30-11-2020 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 05-02-2021 (besprek)