Eigentrieds
Lubbert Jan de Vries
Hispel, 2020

Eigentrieds is in bondel mei oersettingen fan Amerikaanske outlaw- en beatpoëzy, oerset troch Lubbert Jan de Vries, mei wurk fan dichters en muzykikoanen as Walt Whitman, William Carlos Williams, Allen Ginsberg, Patty Smith en Van Morrisson.

De term ‘outlaw’ is ferbûn oan de titel fan in blomlêzing fan wurk fan underground-dichters út de perioade fuort nei de Twadde Wrâldoarloch.

Oersetter en gearstaller Lubbert Jan de Vries skriuwt: ‘It is poëzy dy’t men better weistopje en geheim hâlde kin. Want skreaun tsjin de oerhearskjende kultuer en oer de wiere stân fan lân en minskdom. Skreaun út de ûndergrûn wei wrottend nei de boppegrûn.’

Oaren oer dizze titel
Arjan Hut, De Moanne 10-04-2020 (besprek)
Geart Tigchelaar en Frank Hopwood, Boekemantsjes 03-09-2020 (podcast)