Omstreken
Eppie Dam
DeRyp, 2020

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Omstreken is in ryk yllustrearre bondel gedichten (Frysk en Nederlânsk) dy’t Eppie Dam skreau by de abstrakte lânskippen fan Johan Haanstra (1914-1991), dy’t hy skildere yn de perioade dat er yn Warns, Fryslân wenne.

Oaren oer dizze titel
Elisabeth Post, LC 16-10-2020 (fraachpetear)