Fjoerdûnsers
Jetze de Vries
Hispel, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Stabij
Tjibbe Hooghiemstra en Douwe Kootstra
Noordboek / Bornmeer, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Sjen
Willem Winters
Hispel, 2021

  • liene by TRESOAR [Link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget]