Lockdownleafde
Hilda Talsma
Elikser, 2021

Lockdownleafde is it Kadoboek foar de Fryske Boekewike fan 2021.

Eigener en DJ Ewald makket fan Panhuys de populêrste klup fan Ljouwert. Mar dan komt koroana. It lân leit plat, de klup moat slute en Ewald is syn hâldfêst kwyt. As er syn suster helpt mei de húshâlding, docht bliken dat er dêr tige slach fan hat en al gau bedarret er ek op oare plakken. Wylst er sa goed mooglik syn bêst docht, komt er troch ferskate froulju yn yngewikkelde situaasjes telâne.

Fan dit boek ferskynden der trije printingen.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 26-02-2021 (besprek)
Omrop Fryslân, 04-03-2021 (seis fragen oan Hilda Talsma oer Lockdownleafde)
Jaap Krol, FD 06-03-2021 (besprek)
Elske Schotanus, De Moanne 15-03-2021 (oer Boekefeest, mei û.o. Hilda Talsma)