Testamint fan de siel
Hylke Speerstra
Bornmeer, 2021

Testamint fan de siel is de lêste roman fan Hylke Speerstra

Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene.

Oaren oer dizze titel
Elisabeth Post, LC 29-05-2021 - fraachpetear (diel 1 en diel 2)
Doeke Sijens, LC 18-06-2021 (besprek)
Jaap Krol, FD 21-06-2021 (besprek)
Sjoerd Bottema, De Moanne 25-07-2021 (besprek)
Sybilla Claus, Trouw 28-07-2021 (fraachpetear)
Jelle Krol, World Literature Today 01-2022 (besprek)