Wat wy seagen
Hanna Bervoets
CPNB, 2021

Wat wy seagen is de troch Baukje Zijlstra fersoarge oersetting fan it Nederlânske boekewikegeskink 2021, skreaun troch Hanna Bervoets.

Wannear't Kayleigh yn finansjeel swier waar bedarret, sollisitearret se nei in baan as moderator foar in online platfoarm. It is har taak om te beoardieljen hokker filmkes en foto's ferwidere wurde moatte.

Oaren oer dizze titel