By beppe útfanhûs
Mirjam van Houten
Afûk, 2021

By beppe útfanhûs is in berneboek fan Mirjam van Houten.

Mem moat fuort en Maaike sil by beppe útfanhûs. Beppe fynt fan alles út, mar wat letter it wurdt, wat mear Maaike har mem mist. Beppe wit ried, mar no kin beppe sels net mear sliepe…

Yn 2022 waard Mirjam van Houten de Diet Huberpriis takend foar dit boek.

Oaren oer dizze titel
Elisabeth Post, LC 16-07-2021 (fraachpetear)
Sietse de Vries, LC 09-09-2022 (fraachpetear n.o.f. it winnen fan de Diet Huberpriis)