Wat soesto!
FREARK SMINK
Bornmeer, 2021

  • liene by Tresoar [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Wat soesto! is in boek by it lykneamige teaterstik fan Freark Smink. Hjiryn is de Fryske teatertekst en de oersetting yn it Nederlânsk opnommen. Geert Mak skreau in wiidweidich essay oer Smink en kuieret oan de hân fan dit ferhaal troch de ûntwikkelingen yn de lânbou en yn Fryslân. Bouke Oldenhof skriuwt oer toanielskriuwen en it ûntstean fan dit stik. It boek jout derneist in oersicht fan it toanielwurk fan Freark Smink, yllustrearre mei foto’s út de âlde doaze.

Oaren oer dizze titel