Do draachst de leafde oan / Jij draagt de liefde aan
Ferskate skriuwers (Under redaksje fan Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra)
Afûk, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Do draachst de leafde oan / Jij draagr de liefde aan befettet poëzy en proazafragminten mei lesbyske, homoseksuele, biseksuele, transgender en ynterseksuele (LHBTY+) tematyk yn it Frysk en it Nederlânsk. Der binne goed hûndert fragminten opnommen, ôfkomstich út it wurk fan rom santich skriuwers.

Oaren oer dizze titel
Janneke Spoelstra, FD 25-06-2021
Abe de Vries, FD 16-10-2021 (fraachpetear)