Stabij
Tjibbe Hooghiemstra en Douwe Kootstra
Noordboek / Bornmeer, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Byldzjend keunstner Tjibbe Hooghiemstra hat al jierren stabijen hân. Dy ynspirearren him ta in grutte searje tekeningen. Los fan Tjibbe syn ferbyldingen skreau Douwe Kootstra ferhalen dy’t ien oerienkomst hawwe: in stabij spilet de haadrol yn in boek dat in oade oan de minske yn it bist is.

Fan dit boek is troch Jantsje Post en Douwe Kootstra ek in Nederlânsktalige ferzje makke.

Oaren oer dizze titel
Diane Romashuk, FD 11-11-2021 (fraachpetear)
Gitte Brugman, LC 18-11-2021 (fraachpetear)
Jelma Knol, Ensafh 06-07-2022 (besprek)