Stabij
Douwe Kootstra en Tjibbe Hooghiemstra
Noordboek / Bornmeer, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Byldzjend keunstner Tjibbe Hooghiemstra hat al jierren stabijen hân. Dy ynspirearren him ta in grutte seary tekeningen.

Los fan Tjibbe syn ferbyldingen skreau Douwe Kootstra ferhalen dy’t ien oerienkomst hawwe: in stabij spilet de haadrol yn in boek dat in oade oan de minske yn it bist is.

Oaren oer dizze titel