Sjen
Willem Winters
Hispel, 2021

Dit boek jout in kar út it wurk fan Willem Winters en ferskynt by gelegenheid fan de 75e jierdei fan de auteur..

Mei in seleksje út rûnom ferskynde stikjes (yn û.o. Hjir, Ensafh, Trotwaer en De Moanne, mar ek de Leeuwarder Courant) wol dizze blomlêzing in byld jaan fan Winters syn breed útwaaierjend skriuwerskip. De blomlêzing hat de titel Sjen meikrigen, want op ‘sjen’ mei in pear spesjale eagen berêst in protte wat Willem Winters oan it papier tabetroud.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 19-02-2022 (besprek)