Krêft fan de presidint John Fitzgerald Kennedy
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Krêft fan de presidint John Fitzgerald Kennedy is diel 9 yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Fan in keninklik ferline is de earste roman yn In Fryske Odyssee. It ferhaal fan de swarte slaven giet oer yn dat fan de yndianen, dy’t yn de rin fan de njoggentjinde iuw harren rjochten ferlearen.

Yn Krêft fan de presidint, de twadde roman yn de rige, wurdt it boeiende libben, it ynspirearjende presidintskip en de tragyske dea fan John Fitzgerald Kennedy ferteld. Yn syn lêste libbensjier makke er noch mei hoe’t Martin Luther King de swarte befolking foargong op ’e wei nei gelikense rjochten.

Oaren oer dizze titel