Fjoerdûnsers
Jetze de Vries
Hispel, 2021

Fjoerdûnsers is de debútbondel fan Jetze de Vries. Syn boartlike poëzy beweecht him tusken dream en werklikheid, tusken ferline en aktuele tiid.

In priuwke:

it ljochte reid op ’e earm
sinnestrielen yn dyn lange hier
dyn fjild in fris lekken
it nôt it wâljen
dûzeljend op ’e jûn
dêr’t dûnse wurdt
yn ’e rûs fan gleone lûden

Oaren oer dizze titel
Jacob Haagsma, LC 30-12-2021 (fraachpetear)
Sigrid Kingma, LC 04-02-2022 (besprek)