Fjoerdûnsers
Jetze de Vries
Hispel, 2021

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Fjoerdûnsers is de debútbondel fan Jetze de Vries. Syn boartlike poëzy beweecht him tusken dream en werklikheid, tusken ferline en aktuele tiid.

In priuwke:

it ljochte reid op ’e earm
sinnestrielen yn dyn lange hier
dyn fjild in fris lekken
it nôt it wâljen
dûzeljend op ’e jûn
dêr’t dûnse wurdt
yn ’e rûs fan gleone lûden

Oaren oer dizze titel