Fûgels yn ús
Catharina Lautenbach
Bornmeer, 2022

Fûgels yn ús is it debút fan Catharina Lautenbach (Drachten, 1964). De ferhalen yn dizze bondel binne licht absurdistysk fan toan, wylst ek de humor net ûntbrekt. Har ûnderwerpen siket Lautenbach tich by hûs: famyljesituaasjes, konflikten en geheimen dy't minsken foar ianoar hawwe.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 07-01-2022 (fraachpetear)
Jaap Krol, FD 29-01-2022 (besprek)