Oergongen
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2022

  • liene by TRESOAR [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Oergongen is diel 22 yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Yn Mei it Mystearje, Mei Russyske Mystearjes, It Godsmystearje, Mysterieuze krêften, Bertekrêft, Krêftfjilden, Krêft fan it folk, Mei gidsen nei hichten, Hege flecht, Dynamyske bestimming en Oergongen wurdt it libben fan Bouke beskreaun fan syn bernejierren ôf (1944) oant en mei 2000.

Yn Oergongen giet it fan de iene nei de oare oergong. Bouke Blomhof makket de oergong mei fan boer nei pensjonaris as de lisboksstâl en syn greiden leech reitsje. De lieten fan de shantykoaren, dy’t troch Snits weagje, soargje foar nije ynspiraasje, in oergong fan de greiden nei de see. De Koerd Adid ben Ali feroaret de koers foar de auteur, in oergong fan de see nei de Fryske binnenwetters. Hy jout de suggestje om de religy fan it skûtsjesilen te beskriuwen, wat resultearret yn de roman Eeltsjebaas en Wybeskipper. Yn it lêste diel fan it boek wurde ferskate oergongen beskreaun yn de kontekst fan de ierdske en de kosmyske ivichheid.

Oaren oer dizze titel