De masine
Jan Minno Rozendal
KFFB, 2022

Grou 1934. Johannes Wiegersma hat in masine útfûn dy 't foar de takomst fan de wrâld en it minskdom fan grut belang wêze sil. It doarp is yn rep en roer en elkenien liket achter Johannes oan te sitten: de grut-yndustriëlen, de parse, de wittenskip, mar ek de nasjonaal-sosjalisten …

De hiele wrâld wol hearre fan syn útfining. Mar wurket dy wol? En wêr is dy eins goed foar?

Dit boek, ferteld út trije perspektiven wei, is basearre op it libben fan Johan Wardenier (1912-1960), de útfiner dy't in soad omtinken luts mei de útfining fan in motor dy't amper brânstof nedich hie.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 01-04-2022 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 13-08-2022 (besprek)