Kyra
Elske Schotanus
Afûk, 2022

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De grafyske roman Kyra fan Elske Schotanus spilet yn it Jier fan de Rôt, it jier dat Covid-19 elk syn libben behearsket.

Foarseinen astrologen in jier skaaimerke troch lef en fertrouwen, it boadskip fan firologen soe ynearsten ienigens, en letter ôfstân bringe. Kyra is de skiednis fan it ferlies fan in leafde tsjin de kleurrike achtergrûn fan sawol ienriedigings en ferbûnwêzen as eangst en skeel.

De tekst en tekeningen binne beide fan de hân fan skriuwster Elske Schotanus.

Oaren oer dizze titel
Diane Romashuk, FD 09-04-2022 (fraachpetear)
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite july 2022 (besprek)
Paul van Dijk, De Moanne 06-07-2022 (fraachpetear)
Doeke Sijens, LC 30-07-2022 (besprek)
Jaap Krol, FD 20-08-2022 (besprek)