Ik Vincent van Gogh
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2022

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Ik Vincent van Gogh is diel 24 yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Yn Mei it Mystearje, Mei Russyske Mystearjes, It Godsmystearje, Mysterieuze Krêften, Bertekrêft, Krêftfjilden, Krêft fan it Folk, Mei Gidsen nei Hichten, Hege Flecht, Dynamyske Bestimming, Oergongen en Swart Gat wurdt it libben fan Bouke beskreaun fan syn bernejierren ôf (1944) oant midden 2002.

Ik Vincent van Gogh hie de titel wêze kind fan de autobiografy fan de wrâldferneamde skilder. In eigen beskriuwing hie grif mearwearde hân njonken tal fan boeken oer syn libben en wurk. No’t Vincent van Gogh gjin autobiografy skreaun hat, is de auteur de útdaging oangongen om de fingearre autobiografy Ik Vincent van Gogh te skriuwen. Hy koe him op trije gebieten ferpleatse yn Van Gogh: as amateur-skilder, as deskundige mei lyksoartige ûnderfinings op it mêd fan it wolwêzen en as auteur fan it mystearje fan it libben yn relaasje mei de godsfraach.

Oaren oer dizze titel