Hilde ferstjitten
Nelly Jongsma-de Jong
KFFB, 2022

Hilde ferstjitten is de tredde roman fan Nelly Jongsma-de Jong. Haadpersoan is in famke fan sechstjin jier dat har libben libbet yn lúkse. Mei har heit en mem wennet Hilde yn in grut hûs oan ’e râne fan ’e bosk, mar se fielt har net gelokkich. Har mem is in ambisjeuze frou mei in hege funksje yn Brussel. Har heit is foar syn wurk ek meast fuort. De iensumens en it gefoel dat se oer en tefolle is, brekke har op. Dan bart der wat dat har libben alhiel op syn kop set. Hilde kiest har eigen wei, mar dochst se dêr ferstannich oan?

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 19-11-2022 (besprek)
Doeke Sijens, LC 02-12-2022 (besprek)