In running gag om te gûlen
Sipke de Schiffart
Hispel, 2022

In running gag om te gûlen is de twadde poëzybondel fan Sipke de Schiffart.

Yn dizze bondel spylje leafde en erotyk wer in grutte rol, mar komt ek de tragyk fan it bestean oan ‘e oarder, dêr ‘t de dichter sawol mei synisme as kompassy syn ljocht oer skine lit.

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese literatuersite 09-2022 (besprek)
Arjan Hut, FD 02-12-2022 (besprek)
Albertina Soepboer, LC 31-01-2023 (besprek)