De Bleate Bille Binde (BOPPE!) it Spulwike Kompleks
Janneke de Boer
Stifting Spulwike Littenseradiel, 2022

  • liene by TRESOAR [link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Yn 2022 bestie stifting Spulwike Littenseradiel 50 jier en dêrom waard der in berneboek makke. It boek De Bleate Bille Binde (BOPPE!) it Spulwike Kompleks is skreaun foar bern dy’t meidogge, foar bern dy’t meidien hawwe, foar lieders fan doe en no en foar elkenien dy’t it saneamde Spulwike kompleks hat.

Oaren oer dizze titel