Mika-eagen
Carla van der Zwaag
Hispel, 2022

  • liene by TRESOAR [Link folget**]
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Mika-eagen is de debútbondel fan Carla van der Zwaag (1951 ). Tegearre mei har twillingsuster ûntduts se yn 'e boekhannel in dichtbondel fan Hanny Michaelis. Al gau skreau se har eigen gedichten. Nei har trouwen, trije bern en 25 jier foar de klasse wie der wer tiid foar dichtsjen en tekenjen. Yn Mika-eagen komt in breed skala oan tema’s en ûnderwerpen foarby. De gedichten binne ûnderbrocht yn de ôfdielingen 'Jeugd', 'De Wrâld', 'Maaie fakânsje' en 'Ik'.

Oaren oer dizze titel