Blau fan dagen, griis fan ônrust
Gerard Marcel de Jong
Louise, 2022

Sierd Lautenbag, ’n echte Bilkert, is ’n kûnstskilder die’t met syn Bildtse landskappen de top beraikt het. Hij is súksesfol maar komt op ’n doad spoor telânde. De doad fan syn hait, dat hij nooit ’n plak geve kinnen het, plaagt him derbij hyltyd meer.

At hij ’n unike kâns krijt om drie maanden in Baskenland an ’t werk te gaan, grypt hij die as ’n reddingsboei an. D’r folgt ’n soektocht werbij at syn relasy en selsbeeld op ‘e helling komme te staan. Blau fan dagen, griis fan ônrust is ’n roman over identiteit; over de wîns een te wezen met der’t je wegkomme, tunover ’t diepe ferlangen je derfan los te maken.

Blau fan dagen, griis fan ônrust is ‘t romandebút fan meertalighydskoördinator, sjoernalist en skriver Gerard Marcel de Jong (1979, St.-Anne). ‘t Is de eerste roman in de Bildtse taal.

Oaren oer dizze titel
Omrop Fryslân, 27-11-2022 (fraachpetear)
Jacob Haagsma, LC 09-12-2022 (fraachpetear)
Jan Ybema, FD 31-12-2022 (fraachpetear)