Jelle en juf
Mirjam van Houten
Afûk, 2022

Jelle en juf is in boek fan Mirjam van Houten, mei fiifentweintich humoristyske foarlêsferhaaltsjes oer it fantasyrike jonkje Jelle en syn juf dy 't soms strang, mar ek hiel leaf is.

Jelle is gewoan in leaf, tûk, sterk en grappich jonkje. Mei in hiel soad fantasy. Dat wol. Jelle syn luie each is soms sa lui dat it thús op 'e bank lizzen bliuwt om telefyzje te sjen! Jelle komt te let om 't er ûnderweis nei skoalle rûzje krijt mei in babydino. Jelle hat altyd aparte streken. Juf hat it der mar drok mei...

Oaren oer dizze titel
Yvonne Dijkstra, FD 05-11-2022 (besprek)