Kening fan de cross
Freddie Scheltema
Elikser, 2023

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Sven en Isabel binne net allinne in setsje mar ek konkurrinten. Beide stride se om de titel yn it Frysk Kampioenskip Junior Autocross. Sven liket favoryt: hy hat it bêste materiaal en wurdt advisearre troch syn fanatike heit. Isabel is tûk en yntelligint en kriget help fan Frankie ‘Vega’ en har monteur Geart. De spanningen tusken Sven en Isabel rinne heech op. Wa wurdt kampioen? Wat ha se der foaroer om te winnen? En hat harren freonskip hjir ûnder te lijen?

Dit boek wie de njoggende edysje fan it ynnovative lêsbefoarderingsprojekt foar jongeren Lêsno!, in lêsbefoarderingsprojekt foar de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

Oaren oer dizze titel
Omrop Fryslân, 12-01-2023 (oer projekt Lêsno!)