De bjusterbaarlike baron
Jurjen Faber en Paul van Dijk
Afûk, 2023

Dit boek fan Jurjen Faber (Paul van Dijk makke de yllustraasjes) giet oer de baron von Münchhausen en dat is net de earste de bêste. Yn dit boek fertelt er wat er allegear meimakke hat op syn reizen.
En dat naait derút! Der komme liuwen yn foar. Krokodillen, fisken dy’t skippen opite en útsûnderlike hynders. It wiene dan ek bysûndere reizen en dit is dan ek in bysûnder boek. Mei bjusterbaarlike ferhalen.

Oaren oer dizze titel
Meintje Haringsma, Balkster Courant 12-01-2023 (oer de foarstelling dy't Jurjen Faber en Paul van Dijk makken by dit boek)