De bjusterbaarlike baron
Jurjen Faber en Paul van Dijk
Afûk, 2023

Dit boek fan Jurjen Faber (Paul van Dijk makke de yllustraasjes) giet oer de baron von Münchhausen en dat is net de earste de bêste. Yn dit boek fertelt er wat er allegear meimakke hat op syn reizen.
En dat naait derút! Der komme liuwen yn foar. Krokodillen, fisken dy’t skippen opite en útsûnderlike hynders. It wiene dan ek bysûndere reizen en dit is dan ek in bysûnder boek. Mei bjusterbaarlike ferhalen.

Oaren oer dizze titel
Meintje Haringsma, Balkster Courant 12-01-2023 (oer de foarstelling dy't Jurjen Faber en Paul van Dijk makken by dit boek)

Oer de streek
Geart Tigchelaar
Hispel, 2023

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Geart Tigchelaar (1987) wie yn ’e jierren 2021 en 2022 Streekdichter fan Noardeast-Fryslân en hat it dêrby as syn taak sjoen om de poëzy ûnder de minsken te bringen. Dat hat er dien mei ferskate projekten, lykas Merkgedicht. Dêrmei stie er alle lêste woansdeis mei in gedicht op de merk yn Dokkum.

Tigchelaar hat twa jier lang Streekdichter west en hat dêrby net allinnich in soad poëzy oer de streek skreaun, mar ek in grut tal projekten op priemmen setten. De gedichten dy’t er yn opdracht skreaun hat, wurde yn dizze bondel begelaat troch in koarte ûntsteansskiednis. Fierder stiet de bondel fol mei frij wurk, guon projekten en foto’s dy’t er makke hat op syn fytstochten troch de streek. Koart sein in bûnte bondel fan twa jier Streekdichterskip.

Oaren oer dizze titel
Jacob Haagsma, LC 31-01-2023 (fraachpetear)