In fauna fan ingels
Durk van der Ploeg
Het Nieuwe Kanaal, 2022

 • liene by TRESOAR [Link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De haadpersoan yn dizze jubileum-roman fan Durk van der Ploeg, syn fiifentweintichste, is in kroanysk psychiatrysk pasjint dy’t yn ’e rin fan syn libben ferskillende kearen yn kliniken en ggz-ynstellings opnommen wurde moast.

Sânenfjirtich jier nei de earste opname wennet er allinne yn it hûs fan syn âldelju. Omdat er oars net ien hat om mei te praten en om te witten wa’t er is fertelt er himsels syn libbensferhaal dat giet oer syn ferbliuw yn ferskillende ynrjochtings, oer syn psychoazen, eangsten, efterfolgingswaan en de labels dy’t him yn ’e rin fan ’e jierren opplakt binne.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 23-09-2022 (fraachpetear)

Healwize beamhutferhalen
Andy Griffiths en Terry Denton (oersetting Martsje de Jong)
Afûk, 2022

 • liene by TRESOAR [Link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

It tema fan de Nederlânske berneboekewike fan 2022 wie ‘Gi-Ga-Groen’, mei as boekewikegeskink in ferhaal út de rige De Waanzinnige Boomhut fan de populêre bestsellerauteurs Andy Griffiths en Terry Denton. De oersetting waard fersoarge troch Martsje de Jong.

Oaren oer dizze titel

De Bleate Bille Binde (BOPPE!) it Spulwike Kompleks
Janneke de Boer
Stifting Spulwike Littenseradiel, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Yn 2022 bestie stifting Spulwike Littenseradiel 50 jier en dêrom waard der in berneboek makke. It boek De Bleate Bille Binde (BOPPE!) it Spulwike Kompleks is skreaun foar bern dy’t meidogge, foar bern dy’t meidien hawwe, foar lieders fan doe en no en foar elkenien dy’t it saneamde Spulwike kompleks hat.

Oaren oer dizze titel

Keimpe en Tomke, wolkom by ús op skoalle
Riemkje Pitstra
Afûk, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Tomke sil foar it earst nei de ‘grutte skoalle’. Dat fynt er hiel spannend! Gelokkich is de juf hiel leaf en komt er by nije freontsjes yn ’e klasse. En hy komt yn ’e kunde mei Keimpe de Krokodil.

Oaren oer dizze titel

Utsicht
Aggie van der Meer
Stichting UP, 2022

 • liene by TRESOAR
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Utsicht is in gedichte- en ferhalebondel fan Aggie van der Meer. Dizze bondel komt ynklusyf CD en foto’s. De teksten geane oer it Fryske lân, de
minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken.

Guon teksten / gedichten binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut.

Oaren oer dizze titel
Willem Haanstra, De Moanne 19-08-2022

De heit
Jan Schokker
Elikser, 2022

 • liene by TRESOAR [link folget**]
 • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

De heit is it sânde boek yn in rige plysjeromans fan Jan Schokker mei Ale Alema yn de haadrol.

Ald-resjersjeur Ale Alema is twa moanne mei pensjoen en kin mar net wenne oan syn tefolle oan lege tiid. En dan bellet Maart.
Beke Maart den Backer is in freondinne fan Ale syn ferstoarne frou Els en in krûdfet fol tsjinstellingen. ‘It Mystearje Maart’ sei syn Els altyd. Fiifentritich jier lyn liet se har man en beide bern samar efter doe’t se nei Austraalje ôfsette. Wêrom is Maart werom en wat wol se fan Ale? Maart komt mei in roukaart oansetten. De datum stiet al fêst: 16 septimber. It hellet it o sa rêstich libben fan Ale fan de iene op ’e oare dei folslein oer de kop.

Oaren oer dizze titel