Resinsjes fan Henry Baron op it mêd fan de Fryske literatuer
[oant en mei mids 2017]
Hast alle resinsjes binne ferskynd yn World Literature Today (WLT).


Links nei de resinsjes
Fan 1994 ôf binne de measte op ynternet te finen fia The Free Library.
Yn it oersjoch hjirûnder binne dy oanjûn mei *.
Fan titels mei * * is in pdf by it boekprofyl opnommen.


Oersjoch

De Ofrekken, Rink van der Velde. WLT, Spring 1984.

De dei lûkt nei de jûn, Durk van der Ploeg. WLT, Fall 1985.

Country Fair: Poems from Friesland since 1945, Rod Jellema, oersetter. WLT,

Summer, 1986. Also in The Banner, October 6, 1986.

De lange jacht, Rink van der Velde. WLT, Winter 1987.

In bolle yn ’e reak, Anne Wadman. WLT, Summer 1987.

Tinkskrift, Tiny Mulder. WLT, Autumn 1987.

De histoarje fan Kammeraat Hollanski, Rink van der Velde. WLT, Spring 1988.

Tiid fan libjen, Willem Verf. WLT, Summer 1988.

De Lawine, Sjoerd van der Schaaf. WLT, Spring 1989.

De jacht, Durk van der Ploeg. WLT, Summer 1989.

De frou yn ’e flesse, Anne Wadman. WLT, Autumn 1989.

In earme swalker yn ’e wrâld, Ypk fan der Fear. WLT, Winter 1990.

Jan Hut, Rink van der Velde. WLT, Spring 1990.

Mjitter fan ús jierren, Piter Terpstra. WLT, Autumn 1990.

The Sound That Remains: A Historical Collection of Frisian Poetry, Rod Jellema, oersetter. WLT, Winter 1991.

De jonge fan de Marsheide, Marten Baersma. WLT, Summer 1991.

Twaklank, Bearend Joukes Fridsma. WLT, Spring 1992.

De nacht fan Belse Madam, Rink van der Velde. WLT, Summer 1992.

In moaie leeftyd, Tiny Mulder. WLT, Autumn 1992.

De fearren fan de wikel en Fjoer út in dôve hurd, Anne Wadman. WLT, Winter 1993.

Nei it park, Hylkje Goïnga. WLT, Autumn 1993.

Bewarje myn namme, Piter Terpstra. WLT, Winter 1994.

* Gjin lintsje foar Homme Veldstra, Rink van der Velde. WLT, Spring 1994.

* It wrede foarjier, Durk van der Ploeg. WLT, Autumn 1994.

* Rjochtdei op ’e skieding, Rink van der Velde. WLT, Autumn 1994.

* Bertegrûn, Durk van der Ploeg. WLT, Winter 1995.

Wolken en stjerren, Piter Terpstra. WLT, Spring 1995.

De mafiaman, G. Willem Abma. WLT, Summer 1995.

* In okse nei de slachtbank, Anne Wadman. WLT, Autumn 1995.

* In fin mear as in bears, Rink van der Velde. WLT, Spring 1996.

* Reis nei de Kalkman, Durk van der Ploeg. WLT, Autumn 1996.

* It lekken oer de spegel, Durk van de Ploeg. WLT, Spring 1996.

Grutte wurden, Akky van der Veer. WLT, Winter 1997.

* Samle fersen, Douwe Kalma, besoarger Jelle Krol. WLT, Spring 1997.

* Leafste lea, Eelkje Tuma. WLT, Autumn 1997.

* De oare helte: Nynke fan Hichtum, de frou fan Piter Jelles, Tineke Steenmeijer-Wielenga. WLT, Winter 1998.

* De rook fan Lizette, Doete Venema. WLT, Summer 1998.

Earste Snie, Piter Terpstra. WLT, Autumn 1998.

Smoarge grûn, Rink van der Velde. WLT, Winter 1999.

Skepsels fan God, Durk van der Ploeg. WLT, Summer 1999.

Hepke, Rink van der Velde. WLT, Autumn 1999.

* In spylman op it binnenpaad, Steven de Jong. WLT, Summer 2000.

* Alde maaie, Rink van der Velde. WLT, Autumn 2000.

* It wurk fan ’e duvel, Durk van der Ploeg. WLT, Spring 2001.

* It Guozzeroer, Rink van der Velde. WLT, Summer/Autumn 2001.

* Bitterswiet, Tiny Mulder. WLT, Spring 2002

* De kâlde erfenis, Hylke Speerstra. WLT, Spring 2002.

* * Foarby it Boarkumer fjoer, Durk van der Ploeg, 2002 [boekfprofyl **link folget]
 
* Under de seespegel, Durk van der Ploeg. WLT, Summer/Autumn 2002.

* De ljedder, Koos Tiemersma. WLT, Oct-Dec. 2003.

* Kûgels foar Kant, Sietse de Vries. WLT, Oct-Dec. 2003.

* Kâldfjoer. Margryt Poortstra. WLT, May-Aug 2004.

* What the Poet Must Know, Obe Postma. WLT, Jan-April 2005.

* Sykjend nei it lêste hûs, Durk van der Ploeg. WLT, May-Aug. 2005

* De Iishilligen, Durk van der Ploeg. WLT, May-June 2006.

* De striid fan Marte, Riek Landman. WLT, Sept-Oct 2006.

* * Suster, Margryt Poortstra. WLT, 2006. [boekprofyl ** link folget]

* De oerpolder, Hylke Speerstra. WLT, Jan-Febr. 2007.

* De leafdes fan Janne, Riek Landman. WLT, May-June 2007.

* Foar alles is in tiid, Geart de Vries.  WLT  July-Aug. 2007

* It liet fan de Ibis, Koos Tiemersma, July-Aug. 2007

* It lân fan Vera, Doete Venema. WLT, Mr-April 2008.

* It himelsk oerwurk, Durk van der Ploeg. WLT, Nov-Dec. 2008.

* * Asega: is het dingtijd? Oebele Vries. Origins, XXVI, 2008, nr 2, siden 42-43 [**link nei pdf folget] [Origins hiele nûmer]

* Libben Reach, Greet Andringa. March-April 2009

* De hearen fan Fryslan, Arjen Terpstra. WLT, July-Aug. 2009.

* De kâlde krústocht, Hylke Speerstra. WLT, Nov.- Dec. 2009.

* In beferzen mar, Durk van der Ploeg. WLT, Jan-Febr. 2010.

* Potstro Fongers, Sietse de Vries. WLT, March-April 2010.

* Equinox, Tsjêbbe Hettinga. WLT, July-Aug. 2010.

* Under wetter, Koos Tiemersma. WLT, Sept-Oct. 2010.

* It Eagleton segel, Arjen Terpstra. WLT, Nov-Dec. 2011.

* De treastfûgel, Hylke Speerstra. WLT, Jan-Feb. 2012.

* * De Belvedêre, Durk van der Ploeg. 2012 [boekprofyl **link folget]

* Samle fersen, D.A. Tamminga. WLT. Jan-Feb. 2013

* * Bak, Sietse de Vries. WLT May 2013 [boekprofyl **link folget]

* Rekkenskip, Harmen Wind, WLT Nov-Dec 2013

* As gong dêr in oar, Leo Popma, WLT Jan-Feb 2014

* Littenser Merke, Ale S. van Zandbergen, WLT Nov-Dec 2014

* Op klompen troch de dessa, Hylke Speerstra, WLT Sept-Okt 2015

* De triennen fan Cheetah, Anne Feddema, WLT Nov-Dec 2015

* Einum, Koos Tiemersma, WLT Maaie-juny 2016

* De lêste floed, Durk van der Ploeg, WLT maaie 2017