Op 6 septimber wurdt Durk van der Ploeg 90 jier. De skriuwer is al desennia literêr aktyf en hat in grut oeuvre byinoar skreaun. Op hege leeftyd skriuwt er noch altyd en wurdt syn wurk ek noch hieltyd lêzen. Yn in dossier dat Tresoar ta eare fan Van der Ploeg syn 90ste jierdei oanleit op Sirkwy wurde ferskate aspekten beljochte. Mei hjoed: de omslaggen fan syn boeken op in rychje, part 1.

Yn gronologyske folchoarder binne dit de boekútjeften dy't Durk van der Ploeg op syn namme hat. Fan guon boeken hat er sels ek it omslach makke.

Lok op eachlingte

Lok op eachlingte (gedichten, 1959)

It Libertynsk gehucht

It Libertynsk gehucht (gedichten, 1964)

Hwerom is de himel swart

Hwerom is de himel swart (gedichten, 1967)

In man in minske

In man en in minske (roman, 1968)

De snoekebek

De snoekebek (roman, 1972)

deaden skrieme net

Deaden skrieme net (gedichten, 1973)

een vers graf

Een vers graf (roman, 1974)

Terror Terrae

Tremor Terrae (gedichten, 1975)

It Libbet mar Amper

It libbet mar amper (roman, 1976)

De Amerikaen

De Amerikaen (roman, 1977)

De Opstanding

De opstanding (gedichten, 1979)

De dei lkt nei de jn

De dei lûkt nei de jûn (roman, 1984)

De winter komt

De winter komt (novelle, 1984)

De Jacht

De jacht (roman, 1988)

Bertegrn

Bertegrûn (novelle, 1993)

It wrede foarjier

It wrede foarjier (roman, 1994)

It lekken oer de spegel

It lekken oer de spegel (roman, 1995)

Reis nei de Kalkman

Reis nei de Kalkman (roman, 1995)

in bit yn t iis 1996

In bit yn 't iis (roman, 1996)

Gjin plak op ierde

Gjin plak op ierde (ferhalen, 1996)

Ynkoarten yn dit dossier de omslaggen fan 1998 oant no.

Scans: John van Geffen, Tresoar.