Op 6 septimber is Durk van der Ploeg 90 jier wurden. De skriuwer is al desennia literêr aktyf en hat in grut oeuvre byinoar skreaun. Op hege leeftyd skriuwt er noch altyd en wurdt syn wurk ek noch hieltyd lêzen. Yn in dossier dat Tresoar ta eare fan Van der Ploeg syn 90ste jierdei oanleit op Sirkwy wurde ferskate aspekten beljochte. Mei hjoed: de omslaggen fan syn boeken op in rychje, part 2.

Part 1 is ferline wike pleatst en jout in oersjoch fan syn boeken fan 1959 oant 1998. Sjoch dy omslaggen yn de bydrage Omslaggen op in rychje 1. Yn gronologyske folchoarder binne hjirûnder de boekútjeften fan 1998 oant no te finen. Fan guon boeken hat er sels ek it omslach makke.

Skepsels fan God

Skepsels fan God (roman, 1998)

it wurk fan e duvel 2000

It wurk fan 'e duvel (roman, 2000)

Under de Seespegel

Under de seespegel (ferhalen, 2001)

Foarby it Boarkumer fjoer
Foarby it Boarkumer fjoer (roman, 2002)

Troch kadastrale fjilden
Troch kadastrale fjilden (gedichten, 2003)

De Sniewinter
De sniewinter (novelle, 2003)

Sykjend nei it lste hs
Sykjend nei it lêste hûs (roman, 2004)

De Iishilligen
De iishilligen (roman, 2005)

De Hunsdagen
De hûnsdagen (roman, 2006)

It himelsk oerwurk
It himelsk oerwurk(roman, 2007)

In beferzen mar
In beferzen mar (roman, 2009)

De kjeld fan it noarden
De kjeld fan it noarden (roman, 2010)

De oarloch
De oarloch fan Durk van der Ploeg (samling romans, 2011)

De Belvedre
De belvedêre (roman, 2012)

oer atlantyske djipten 2015
Oer Atlantyske djipten (roman, 2015)

De lste floed
De lêste floed (roman, 2016)

Flucht ins watt
Flucht ins Watt (Dútske oersetting fan Reis nei de Kalkman, 2016)

wek yn e river 2019
Wek yn 'e rivier (roman, 2019)

Het ebben van de laatste vloed
Het ebben van de laatste vloed (Nederlânske oersetting fan De lêste floed, 2019)

en it hie sa moai weze kinnen 2020
en it hie sa moai wêze kinnen (samling novellen, 2020)

Scans: John van Geffen, Tresoar.