Op 11 novimber 2021 is skriuwer Meindert Bylsma tachtich jier wurden. Om dat feit te fieren hat Tresoar Arjan Hut frege om in skôging te skriuwen oer it dichtwurk fan Bylsma. De ôfrûne wiken is dy skôging pleatst yn dit dossier op Sirkwy. Hjoed wurdt it dossier ôfsletten mei audiofragminten út it Frysk Film en Audio Argyf.

Lês mear...

Reis troch de bondels fan Meindert Bylsma, diel 3 (slot). Troch Arjan Hut.

Inkeld ien dichtbondel bringt Meindert Bylsma út yn de jierren njoggentich. In jier lang sit de skôger en dichter, dy’t him hieltyd mear op proaza rjochte hat, alle sneinen op in fêst plak yn de natuer tusken Arum, Kimswert en Pingjum. Wat er sjocht, tinkt of fielt, dêr skriuwt er in fers oer. It risseltaat stiet yn Dy iene ielreager dy’t opwjokket. Nee, gjin fiskefamkes yn dy omkriten, dêr swimme dy net om. Fierste gefaarlik mei sokke grouwe, roppige fûgels, dy’t as in moat sa in mol, rôt of kikkert trochslokke.

Lês mear...

Reis troch de bondels fan Meindert Bylsma, diel 2. Troch Arjan Hut.

Meindert Bylsma ûntjout him as dichter yn in tiid dat der in soad feroaret of opkomt yn de Fryske literatuer. Josse de Haan neamt yn in besprek fan Joop Boomsma syn Boomsma bliuwt om’t jo dat wolle (yn Reedride op glêd iis, Elikser, 2016) ûnder oaren Operaesje Fers, de tydskriften Hjir, Trotwaer, Sonde en de Koperative Utjouwerij. Yn al dy kultuerturbulinsje, op de drompel fan de jierren tachtich ferskynt Oant sjen yn Peazens-Moddergat. In konsistinte bondel, dêr’t de observator it roer oernimt fan de taalboarter en grappemakker. De taal is riker, de gedichten langer en breder. Wat fierder opfalt binne de foto’s dy’t diel útmeitsje fan it gehiel, se binne makke troch fotograaf Winfried Walta.

Lês mear...

Reis troch de bondels fan Meindert Bylsma. Troch Arjan Hut. 

De earste kear dat ik mei de poëzij fan skriuwer en dichter Meindert Bylsma yn oanrekking kaam, wie yn 2004, doe’t de trijetalige bondel Gjin Grinzen-De Reis ferskynde. In boek mei gedichten troch ferskate auteurs om it tema reizgjen hinne. Bylsma syn Wonderful Kopenhagen is dêryn it iepeningsfers. Yn Frysk, Dútsk, Frânsk, Deensk, wurdt it byld fan de Lytse Seemearmin (hjir ‘fiskefamke’ neamd) yn Kopenhagen besongen. Al sûnt 1913 is sy yn de haven te bewûnderjen en sûnt, yn de rin fan de jierren in toeristyske attraksje wurden fan it kaliber Frijheidsbyld, Eiffeltoer en Manneken Pis. Dêrby ek mikpunt foar fandalen, krekt as it miigjende mantsje yn Brussel, mar dat is in oar ferhaal. Bylsma freget him ôf, is sy no werklik nijsgjirriger, moaier as, neam ris wat, in ielreager tusken de snilen by Kimswert?

Lês mear...

Hjoed, op 11 novimber 2021, wurdt skriuwer Meindert Bylsma 80 jier. Om dat feit te fieren begjint Tresoar op dizze dei mei in nij dossier op Sirkwy oer de skriuwer. Arjan Hut hat de poëzy fan Bylsma (wer) lêzen en hat dêr in skôging oer skreaun. Dy skôging wurdt yn trije stikken publisearre op Sirkwy. Dêrneist wurdt in ferskaat oan byldmateriaal fertoand.

Lês mear...