Hjoed binne op de website fan de DBNL (digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren) alle jiergongen fan de literêre tydskriften  De Tsjerne (1946-1968) en Trotwaer (1969-2002) beskikber kommen.

By de ferhalewedstriid dy’t alle jierren organisearre wurdt troch It Skriuwersboun, Cedin en Friesch Dagblad wienen 51 ynstjoeringen yn it Frysk en yn it Stellingwerfsk, ferdield oer in junior- (12) en in seniorkategory (39). Dit jier wie it tema ‘Gjin styl?!’.

Fan ’t simmer komme der fjouwer skriuwers en twa filmmakkers yn it arkje op ‘e Feanhoop. It is it tolfde jier  dat skriuwers yn it arkje dat ea fan de skriuwer Rink van der Velde wie, ferbliuwe meie. It Fryske Gea is de eigner, Stifting FLMD (Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum) bekostiget it ferbliuw. Bestjoerslid Pieter de Groot yntrodusearre de nije ‘bewenners’ oan it publyk op sneon 8 april.