Nominearre foar de Rink van der Veldepriis 2018: Willem Schoorstra
Op 15 juny sil de Rink van der Veldepriis 2018 útrikt wurde oan ien fan dizze trije skriuwers: Nyk de Vries, Geart Tigchelaar of Willem Schoorstra. Bygeand artikel hat yn de Breeduit, it orgaan fan de gemeente Smellingerlân stien op 31 maaie.
Al earder is it artikel oer Nyk de Vries publisearre.