Moanne fan it Fryske Boek
De moanne fan it Fryske boek fynt plak fan 2 o/m 31 maart.  De moanne wurdt iepene mei it “Frysk boekebal” op 2 maart om 20.00 oere yn Neushoorn.

It Kadoboek ‘Rosmos ’is skreaun troch Willem Schoorstra.

De Moanne fan it Fryske boek wurdt organisearre troch Boeken fan Fryslân.